Privacy policy Smart Crowd

Laatste update: 1 april 2019

Dit privacy statement vervangt elke oudere versie. Op het moment dat dit privacy statement wordt gewijzigd of aangevuld, zal de laatste versie worden gepubliceerd op de website van Remoticom.

Laatste update: 1 april 2019

Wie is Remoticom?

Remoticom Services B.V.
Kraaivenstraat 25-41
5048 AB Tilburg

Remoticom heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is te bereiken via info@remoticom.com.

Smart Crowd dienstverlening

Remoticom is een specialist op het gebied van Smart Crowd dienstverlening en levert diensten gebaseerd op sensortechnologie ten behoeve van evenementen, in attractieparken, stadions en winkels. Op basis van deze sensortechnologie maakt Remoticom het mogelijk om haar klanten te laten weten welke kassa, gangpad, bar of podium het drukst bezocht is. Daarnaast zijn klanten van Remoticom met behulp van door Remoticom verstrekte rapportages onder meer in staat om op basis van meetgegevens invulling te geven aan de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving en kan onze techniek helpen om de veiligheid in de openbare ruimte en bij grootschalige evenementen te bevorderen. De techniek wordt soms ook wel aangeduid als wifi-tracking. Belangrijk om op te merken in dit kader is dat onze Smart Crowd dienstverlening is gericht op het tellen van bezoekers of passanten en het in kaart brengen van bezoekersstromen als een groep. Wij volgen (“tracken) geen individuen, aaneengesloten in tijd en plaats.

De opdrachtgevers van Remoticom bestaan onder andere uit (lokale) overheden, veiligheidsinstanties, evenementenorganisaties en attractieparken. Door Remoticom zullen aan haar opdrachtgevers slechts rapportages worden geleverd op basis van geaggregeerde informatie. Dit betekent dat Remoticom nimmer persoonsgegevens zal verstrekken aan haar opdrachtgevers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Remoticom?

Om de dienstverlening mogelijk te maken wordt gebruikt gemaakt van het verwerken van passanten- of bezoekersgegevens op basis van het signaal dat een (mobiel) apparaat verzend. Dit uitgezonden signaal bestaat onder meer uit het MAC-adres van het mobiele apparaat. Een MAC-adres is een (vrijwel) uniek identificatienummer dat is toegekend aan een mobiel apparaat, zoals een mobiele telefoon. Een MAC-adres wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd als een indirect herleidbaar persoonsgegeven. Dit zijn gegevens die weliswaar niet direct naar een persoon zijn te herleiden, maar in combinatie met andere gegevens dit wel doen.

Op het moment dat een bezoeker of passant een meetgebied bezoekt en een sensor passeert worden door ons de volgende gegevens van het mobiele apparaat verwerkt ten behoeve van de door Remoticom te verstrekken rapportages: het MAC-adres, de signaalsterkte, OUI (fabrikantcode), datum, tijdstip en het sensorkenmerk.

Waarom verwerkt Remoticom persoonsgegevens en hoe worden deze gegevens beveiligd

MAC-adressen worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van analyses op basis van gepseudonimiseerde gegevens van bezoekers of passanten, die vervolgens zo snel als mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) door ons worden geanonimiseerd. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor het opstellen van rapportages voor klanten en het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Rapportages en analyses zullen door Remoticom in alle gevallen aan haar klanten worden verstrekt op basis van geaggregeerde informatie. Dit betekent dat deze gegevens nimmer te herleiden zullen zijn naar de (indirect herleidbare) persoonsgegevens van bezoekers of passanten die zijn geregistreerd.

Op basis van de verzamelde gegevens die gedurende een periode zijn verkregen middels de sensoren in een bepaald gebied voert Remoticom ten behoeve van haar klanten data-analyse uit voor de volgende doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in het aantal passanten of bezoekers;
  • Het in kaart brengen van bezoekers- of passantenstromen.

Afhankelijk van de locatie waar de Smart Crowd dienstverlening wordt toegepast en de specifieke wensen van een opdrachtgever, kunnen in overleg met Remoticom ook andere doeleinden voor de verwerking van gegevens worden vastgesteld. Vanzelfsprekend zullen slechts gegevens worden verwerkt ten behoeve van doeleinden waarvan de rechtmatigheid van de verwerking vooraf is vastgesteld.

Zoals hiervoor aangegeven zal Remoticom slechts gegevens verwerken voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van analyses en het kunnen leveren van rapportages. Om te voorkomen dat wij mensen kunnen volgen wordt het MAC-adres van uw mobiele apparaat dat door ons wordt geregistreerd direct gehashed, in combinatie met een salt en truncation[1]. Dit betekent dat reeds op de sensor zelf het originele MAC-adres wordt omgezet in een langere willekeurige cijferreeks en vervolgens een deel van deze cijferreeks wordt verwijderd. Op deze wijze is de cijferreeks die hieruit ontstaat op geen enkele wijze meer te herleiden u als individu en hiermee dus geanonimiseerd is. Binnen enkele seconden wordt vervolgens de data van de sensor via een beveiligde verbinding verstuurd naar onze server. Op de server wordt vervolgens de dataset nogmaals gehasht met een salt van onbekende waarde en lengte, alsmede getruncated. De extra data (lees: de salt) die in dit geval aan de datareeks wordt toegevoegd wijzigt iedere 24 uur en bewaren wij niet. De data die reeds niet meer te herleiden was naar een individu, is op deze wijze en na deze periode ook niet meer aan elkaar te koppelen. Uw privacy wordt hiermee optimaal gewaarborgd.

Partijen met toegang tot de data

Remoticom schakelt derde partijen in ten behoeve van haar dienstverlening. Deze partijen, ook wel “verwerkers” genoemd, zullen slechts gegevens verwerken overeenkomstig de opdracht en instructies van Remoticom. Remoticom heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, in overeenstemming met de hieraan gestelde voorwaarden in de AVG. Persoonsgegevens worden door Remoticom niet doorgegeven aan partijen die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 Wettelijk kader

De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover Remoticom wezenlijke aspecten van de gegevensverwerking bepaalt (waarbij onder andere relevant is welke soorten gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt) zal Remoticom gelden als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG. In het geval Remoticom slechts gegevens zal verwerken ten behoeve van de doelen die worden vastgesteld door haar opdrachtgever, bijvoorbeeld indien dit gebeurt in het kader van veiligheidsdoeleinden, zal Remoticom gelden als “verwerker”.

 Betrokkenen

Wij stellen alles in het werk om u als betrokkene op een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke manier te informeren over onze Smart Crowd dienstverlening en wat dit concreet voor u betekent. In bepaalde gevallen zal deze informatieverstrekking van Remoticom zelf afkomstig zijn. In andere gevallen is het de opdrachtgever van Remoticom die, al dan niet in overleg met Remoticom, u nader zal informeren.

Daarnaast treffen wij alle redelijke  en passende (technische) maatregelen om te voorkomen dat gegevens worden verwerkt van mensen wiens gegevens niet zouden moeten worden verwerkt voor het doel dat met de gegevensverwerking wordt beoogd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien u woont in de nabijheid van een meetgebied waar Smart Crowd dienstverlening wordt toegepast. Bij het bepalen van de opstelpunten van de sensoren en de reikwijdte waarbinnen de sensoren straling kunnen opvangen, houden wij nadrukkelijk rekening met de belangen van u als omwonende en proberen wij zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat wij de signalen van apparaten van omwonenden registreren. Indien u als omwonende gedurende een langere, aaneengesloten periode wordt geregistreerd door onze sensoren zal u daarnaast automatisch in ons opt-out overzicht worden opgenomen. Uw gegevens worden vanaf dat moment niet langer meer door ons geregistreerd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Het MAC-adres van uw mobiele apparaat dat wij vastleggen wordt door ons nimmer bewaard. Op de sensor worden uw gegevens binnen enkele seconden direct gehasht en getruncated en verstuurd naar onze servers, waarbij wij daarnaast per meetlocatie een afzonderlijke portal en server gebruiken. De geregistreerde gegevens worden vervolgens direct verwijderd van de sensor. Op de server wordt de gegenereerde willekeurige cijferreeks nogmaals gehasht en getruncated op basis van een salt die iedere 24 uur wijzigt. Dit betekent dat vanaf dat moment geen enkele koppeling meer kan worden gemaakt tussen individuele cijferreeksen. Geanonimiseerde data kan vervolgens door onze opdrachtgevers worden gebruikt om bijvoorbeeld op basis van statistische gegevens langjarige trends te onderzoeken. De anonieme brongegevens die worden gebruikt voor deze statische analyses worden door Remoticom na dertig dagen verwijderd.

Informatie en mogelijkheid tot opt-out

Remoticom en/of haar opdrachtgevers zullen, voor zover mogelijk, bezoekers en passanten informeren indien op een bepaalde locatie Smart Crowd dienstverlening wordt toegepast. Dit zullen zij onder meer doen middels het plaatsen van informatieborden, stickers, flyers en bezoekersvoorwaarden.

U kunt er op ieder moment voor kiezen om de wifi functionaliteit uit te schakelen op uw mobiele apparaat, zodat uw MAC-adres niet door ons kan worden geregistreerd. Daarnaast kunt u gebruik maken van de opt-out mogelijkheid op onze website: https://remoticom.com/tracking/. Op deze wijze heeft u eenvoudig de mogelijkheid om u te onttrekken aan de gegevensverwerking door uw MAC-adres in te vullen op onze website. Uw MAC-adres is te raadplegen in het instellingenmenu van uw mobiele apparaat. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer meer meetellen en verwerken in onze analyses.

Contact

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@remoticom.com

 

Subscribe for free resources and news updates.

[contact-form-7 id=”169″]

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Contact

Kraaivenstraat 25-41, 5048 AB Tilburg,
The Netherlands
+31 13 303 43 00
info@remoticom.com

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.